કથા Cocktail

રુદિયાનું દરદ

(વાર્તાકારઃ ઈશ્વર પેટલીકર) રોજની અટકળ ઉપરથી સોમાને થયું કે ડાકોરની ગાડી આવી ગઈ હોવી જોઈએ.…

નીલરંગ મોતીનો નેકલેસ

વાર્તાકારઃ વર્ષા અડાલજા એણે ફરીથી નેકલેસની કિંમત વાંચી. કાળા મખમલના બૉક્સમાં આછી આકાશી ઝાંયવાળાં સફેદ…

બારીમાંથી જોતાં

વાર્તાકારઃ ધૂમકેતુ મેં ઘણી વખત છેક સંધ્યાકાળે, જ્યારે બધાં આરામ કરતાં હોય ત્યારે, તેને પોતાના…

વહુ અને ઘોડો

ઝવેરચંદ મેઘાણી સ્વામીનાથ નાટક જોવા ગયા છે. હું હજુ નીચે રસોડામાંથી બાળકનું દૂધ ઢાંકીઢૂંબીને મેડી…

cURL error 28: Connection timed out after 10001 milliseconds

સદાશિવ ટપાલી

વાર્તાકારઃ ઝવેરચંદ મેઘાણી ‘થવા જ દઉં નહિ ને! પાટે ચડવા જ દઉં નહિ ને! ભલે…

મુક્ત કારાગાર

વાર્તાકારઃ વર્ષા અડાલજા જેલનાં બારણાં ખૂલ્યાં અને અવનીએ બહાર પગ મૂક્યો. પાછળ જોરથી દરવાજો વસાઈ…

મૂંગો ગૂંગો !

વાર્તાકારઃ ધૂમકેતુ એનું નામ શું હતું એ આખા ગામમાં કોઈને ખબર ન હતી. સૌ એને…

‘Cocktail Zindagi’ is not just a publication, it is a journey in itself in which you play an important character. We work to bring you stories not only from the crème de la crème but also from the grass root level.We also write content that portrays the beautiful shades of life, thus the name ‘Cocktail Zindagi’.